مسئولان علوم پزشکی پاسخ دهند

قسمت اول زیرمیزی ممنوع

مسئولان علوم پزشکی پاسخ دهند

برخی از پزشکان سودجو با چه مجوز شرعی یاقانونی از سبدمعیشتی شهروندان هزینه مازاد اخذ می‌کنند؟

آنچه طی سالیان اخیر پیرامون زیرمیزی در بهبهان گذشته را در سه بخش ۱ دقیقه ای ببینید.

این مطالبه تاحصول نتیجه ادامه دارد…